Program Partnerski


Obecna wersja regulaminu

Regulamin Programu Partnerskiego 

 

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy w Programie Partnerskim pomiędzy:

Łysy Czarter sp. z o.o. z siedzibą w Kruklankach, Os. Słoneczne 3, 11-612 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398637 zwaną dalej Organizatorem
oraz
Partnerem, który akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 Definicje

 § 1

 

Program Partnerski – program polegający na odpłatnym pozyskiwaniu uczestników serwisów Organizatora (w szczególności www.ois.pl jak również wszelkie podstrony oraz ich pełen kontent) przez Partnerów za pomocą formy reklamy internetowej.

Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji i weryfikacji przez Organizatora, świadczący na rzecz Organizatora usługę pozyskiwania uczestników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik – były, aktualny lub przyszły klient Organizatora, który po kliknięciu na formę reklamową Partnera został przekierowany do jednego z serwisów Organizatora.

Serwis - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domeny.

Serwisy Organizatora – serwisy będące własnością Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.

Forma reklamowa – link, banner (statyczny lub animowany), box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna lub tekstowa, która promuje serwisy Organizatora i po kliknięciu przekierowuje do nich Uczestnika.

Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie przez Uczestnika na link przekierowujący znajdujący się na stronie Partnera powodujące przejście za pomocą hiperłącza na serwis Organizatora.

Panel Administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Partnera po zalogowaniu się na stronach internetowych Organizatora przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca m.in. zarządzenie współpracą, definiowanie linków partnerskich oraz pobieranie form graficznych, oglądanie statystyk oraz wnioskowanie o wypłatę prowizji.

Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający rejestrację w Programie Partnerskim udostępniany przez Organizatora w formie elektronicznej.

Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Organizatorem a Partnerem.

Rejestracja – prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie przez Partnera Formularza rejestracyjnego, zaakceptowane przez Organizatora.

Konto - numer rachunku bankowego Partnera

 

Postanowienia ogólne

§ 2

 

 1. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie sprzedaży wyjazdów organizowanych przez Organizatora Uczestnikom oraz promowanie serwisów Organizatora.
 2. Przedmiotem umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na stronach internetowych w celu umieszczenia na nich Form reklamowych Organizatora.
 3. Partnerem może zostać:

a)     osoba fizyczna mająca skończone 13 lat za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego,

b)     pełnoletnia osoba fizyczna,

c)     osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski

 1. Partner może umieszczać Formy reklamowe wyłącznie na stronach internetowych:

a)     w domenach, do których posiada tytuł prawny,

b)     lub w innych serwisach, których regulamin pozwala na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty, nie łamiąc zasad tych regulaminów.

 1. Strona internetowa, na której Partner zamieszcza Formę reklamową musi być stroną kompletną, pod względem funkcjonalności i estetyki, powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych.
 2. Strona internetowa musi być dostępna dla Organizatora w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu. Program Partnerski polega na promowaniu organizowanych przez Organizatora wyjazdów.

 

Warunki nawiązania współpracy

 § 3

 

 1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Wykonanie powyższych czynności przez Partnera stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia Umowy.
 3. Po rejestracji Organizator może zweryfikować dane Partnera. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Partnera bez podania przyczyny. W przypadku negatywnej weryfikacji Partnera Umowa nie dochodzi do skutku.
 4. W przypadku akceptacji Partnera Organizator wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o aktywacji konta w Programie Partnerskim, dostępnego w Panelu Administracyjnym. Aktywacja konta oznacza zawarcie Umowy. W dalszej kolejności konieczne jest wypełnienie wszystkich koniecznych danych tj. nazwa firmy, ewentualnie imię i nazwisko Partnera, NIP, PESEL, adres, telefon oraz nr konta.
 5. Z chwilą aktywacji Partner otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego oraz unikalny identyfikator, który powinien umieszczać w linkach form reklamowych w sposób opisany na stronach Panelu Administracyjnego.
 6. Organizator zapewnia Partnerom wszelkie Formy reklamowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania reklamy wybranych kategorii, podkategorii i produktów.

 

Zasady naliczenie i wypłaty prowizji

 § 4

 

 1. Kliknięcie przez Uczestnika w formę reklamową Partnera powoduje Przekierowanie go do stron Serwisu Organizatora.
 2. Partnerowi naliczana jest prowizja od każdego Uczestnika, w przypadku gdy Uczestnik po Przekierowaniu do stron Serwisu Organizatora i stworzeniu rezerwacji wyjazdu, uiści w całości opłatę za wyjazd.
 3. Prowizja w Programie Partnerskim wynosi 5% netto od podstawowej ceny wyjazdu.
 4. Partner może w każdej chwili skontrolować stan środków skumulowanych na jego koncie, śledzić statystyki oraz wyniki działania, logując się do Centrum Partnera.
 5. Partnerowi przysługuje prawo wypłaty prowizji, po zgromadzeniu na swoim koncie minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty w wysokości 100 zł. W przypadku osiągnięcia owej minimalnej kwoty, Partner może zawnioskować o wypłatę środków, poprzez Zlecenie wypłaty środków w Panelu Administracyjnym Partnera.
 6. Partner nie może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie w żaden inny sposób, jak poprzez wypłatę lub wymianę zgromadzonych środków na wyjazd oferowany przez Organizatora.
 7. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wypłaty prowizji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego przez Partnera.
 8. Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Organizatora:

1)     Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi fakturę VAT na zaakceptowaną przez niego kwotę.

2)     Partner niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi rachunek na zaakceptowaną przez niego kwotę.

 1. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie załączników do pierwszej faktury VAT lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Organizatora:

1)     Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

a)       odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

b)     decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

c)   potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;

2)     Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

a)       oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

b)     potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub

c)   oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.

3)     Partner o którym mowa w par. 2 pkt. 3,1) dołącza pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Programie Partnerskim Organizatora.

 1. Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianach okoliczności, o których mowa w punkcie 9, dołączając do pierwszego rachunku lub faktury po zaistnieniu zmiany, dokumenty dotyczące zmian tych okoliczności.
 2. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną wg obowiązującej stawki tego podatku.
 3. Organizator od momentu odebrana rachunku lub faktury VAT ma 14 dni na realizację płatności.
 4. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo konta Partnera.
 5. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

 

Prawa i obowiązki

 § 5

 

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje Formy reklamowe.
 2. Formy reklamowe muszą być zamieszczone w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd użytkowników danej strony.
 3. Zakazana jest prezentacja Form reklamowych na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treść strony internetowej nie może w szczególności:

1)     naruszać godności ludzkiej;

2)     zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

3)     ranić przekonań religijnych lub politycznych;

4)     zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

5)     zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

6)     sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

7)     promować systemu sprzedaży lawinowej;

8)     wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

9)     naruszać praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, czy też zachęcać do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 1. Partner zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych opublikowanych przez Organizatora w Panelu Administracyjnym. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących Formy reklamowej lub jej zastosowania na stronie Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonej prowizji.
 2. Niektóre Formy reklamowe są budowane za pomocą wygenerowanego w Panelu Administracyjnym kodu. Niedozwolone jest jego modyfikowanie przez Partnera bez zgody Organizatora.
 3. Partner zobowiązany jest:

1)     korzystać z Programu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

2)     podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności;

3)     nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych;

 1. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących płatności;
 2. Partner oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (Hawking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamieszczenie formy reklamowej, ani za nieprawidłowe użycie identyfikatora Partnera w definiowanych linkach.
 4. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość stron internetowych, na których zamieszcza formy reklamowe oraz za rzetelność prezentowanych na niej informacji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z wyświetlaniem form reklamowych, przypisywaniem Uczestników Partnerowi, naliczaniem Przekierowań, dostępnością serwisów.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
 7. W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu Organizator może zablokować konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.
 8. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, Organizator blokuje konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone przekierowania.
 9. Organizator może zamknąć Program w całości bądź części bez podania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Partnera bez podania przyczyny.

 

Ochrona danych osobowych

 § 6

 1. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Organizatora.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Partnera na swojej liście referencyjnej, jeżeli Partner uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów Programu Partnerskiego oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

 

Postanowienia końcowe

 § 7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu Organizatora. O każdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Administracyjnym adres e-mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Organizatorem a Partnerem obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Partner w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy. W takim przypadku Partner ma prawo wnioskować o wypłacenie wszystkich zgromadzonych na jego koncie środków, niezależnie od wysokości salda.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 4. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 6. Wszelka korespondencja Partnera z Organizatorem winna odbywać się drogą elektroniczną na adres: info@ois.pl.